โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องล้างผักอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา โกทะมนต์

  • นริศรา เพรชกรด

  • ปัทมาวดี ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผัก

  • เครื่องทำความสะอาด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องล้างผักอนามัย สร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการหมุนไปและกลับของมอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์ ซึ่งการหมุนไปและกลับนั้นเกิดจากการสลับขั้วของสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุม อัตราเร็วในการหมุนของเครื่องล้างผักที่ใช้มอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์ที่มีขนาดของการใช้ไฟ 12 โวลต์ ขึ้นกับการปรับการให้กระแสไฟฟ้า และน้ำหนักที่บรรจุอยู่ในเครื่องล้างผัก