โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพถ่านด้วยน้ำซาวข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชญานิษฐ์ รัสภา

  • บุษกร ธนบัตร

  • ศิริวรรณ นามจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน

  • น้ำซาวข้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพถ่านด้วยน้ำซาวข้าว พบว่าน้ำซาวข้าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และให้พลังงานความร้อนอย่างรวดเร็ว ถ่านบางชนิดเมื่อนำไปแช่น้ำซาวข้าวแล้วพบว่าสามารถยืดเวลาการเผาไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านและให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วทุกชนิด