โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหยอดอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุณวัทน์ อาวาส

  • ประเสริฐ บุญโย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยในการปลูกพืช และใส่ปุ๋ยพืชสวน โดยพบว่า สามารถนำเครื่องหยดอเนกประสงค์โดยใช้ระบบลิ้นปิด-เปิด 3 ลิ้น ทำให้สามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยได้ดี ป้องกันกลิ่นและความเปียกชื้นที่อันเกิดจากฝนตก ทำให้ทำงานสะดวกและง่าย สามารถทำมาใช้ในการขุดหลุม และปิดหลุมอยู่ในตัว โดยอาศัยหลักการของเบรกรถยนต์