โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักจับแมลงวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนนิกานต์ พลเสนา

  • ปภัสรา แซ่ม้า

  • ยุวดี แก้วเลื่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จำนง อินทพงษ์

  • วิลาพร อารักษ์

  • สำราญ ศรเลี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์