โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประวิทย์ บรรดาศักดิ์

  • วัชระ เพชรดี

  • วิโรจน์ เพชรดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง

  • วิลาพร วงค์ชุมภู

  • สำราญ ศรเลี่ยมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองลานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องหยอดปุ๋ยเพื่อสุขภาพ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหยอดปุ๋ยที่ผลิตได้ พบว่าสามารถใช้หยอดปุ๋ยที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งใช้กับพืชที่ปลูกเป็นร่องหรือแถว เมื่อเปรียบเทียบกับการหยอดปุ๋ยแบบเดิมพบว่าสามารถแก้ปัญหาการหยอดปุ๋ยที่ต้องก้มหลัง และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ทำไร่ข้าวโพดได้เป็นอย่างดี