โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ของการขยายพันธุ์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณรัตน์ ผ่องอินทรีย์

  • นภาพร ดวงฤทัย

  • สุพิชชา คชชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรีชาติ เพ็งอินทร์

  • อรุณ ฤทธิ์เทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืช

  • ฮอร์โมนพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการทำสารสกัดจากพืชอวบน้ำ ได้แก่ เสมา แพรเซี่ยงไฮ้ จอก และพืชไม่อวบน้ำ ได้แก่ โหระพา ชะพลู รากไผ่ตง เพื่อนำมาทำเป็นสารเร่งรากของกิ่งเข็มมาเลเซียที่ใช้ในการปักชำ โดยทำการทดลองสกัดสารจากพืชอวบน้ำและไม่อวบน้ำ นำสารสกัดที่ได้มาศึกษาสมบัติการเร่งรากของสารสกัดจากพืชที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน และในระยะเวลาแช่สารสกัดจากพืชที่แตกต่างกัน จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากแพรเซี่ยงไฮ้มีประสิทธิภาพในการเร่งรากได้ดีที่สุด โดยใช้ ต้นแพรเซี่ยงไฮ้ตำละเอียด 20 กรัม ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร แช่กิ่งเข็มในสารสกัด 20 นาที แล้วนำกิ่งเข็มขึ้นมาชำในน้ำเป็นเวลา 20 วัน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าสาร เซราดิกซ์ เบอร์ 2 ซึ่งเป็นฮอร์โมนเร่งรากที่มีจำหน่ายในท้องตลาด