โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลังประสานวัตถุจากเปลือกหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พีรพจน์ ประทีปวรรณโพธิ์

  • ศราวุธ รื่นรุจิกร

  • เปศล เพียรพิจารณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัตถุเชื่อมประสาน

  • วัสดุเหลือใช้

  • หอย เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นแนวคิดในการนำเปลือกหอย ซึ่งเป็นขยะที่เหลือใช้มาทำวัตถุเชื่อมประสาน โดยทดลองใช้เปลือกหอยแครง และเปลือกหอยนางรมบดผสมกับกาวที่ทำจากพลาสติกผสมน้ำมันเบนซิน ในอัตราส่วน 2 : 1 พบว่าวัตถุเชื่อมประสานจากเปลือกหอยแครงสามารถทนต่อแรงดึงของถุงทรายได้ดีที่สุดถึง 1100 กรัม และอัตราส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพในการยึดติดวัสดุได้ดีที่สุด คือ อัตราส่วนเปลือกหอยแครงต่อกาว เป็นอัตราส่วน 2 : 1 และเมื่อนำไปศึกษาความทนกรด-เบส พบว่ากระเบื้องที่ผนึกด้วยวัตถุเชื่อมประสานนั้นสามารถทนต่อกรด-เบสได้ดีที่สุด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัตถุเชื่อมประสานจากเปลือกไข่ไก่ และกาวตราช้างกับเปลือกหอยแครง พบว่า วัตถุเชื่อมประสานจากเปลือกหอยแครงมีประสิทธิภาพมากที่สุด