โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกหอยที่มีผลต่ออัตราการขึ้นคราบของกุ้งขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นวพร ชัยเจริญ

  • ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรีชานุศาสน์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งขาว

  • เปลือกหอยศึกษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกหอยที่มีผลต่อการขึ้นคราบของกุ้งขาวโดยแบ่งการศึกษาเป็น 5 ตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกหอยแต่ละชนิดที่มีผลต่อการขึ้นคราบของกุ้งขาวโดยแบ่งออกเป็น 6 บ่อ โดยใช้ผงเปลือกหอยต่างชนิดกัน ทุกบ่อใช้กุ้ง 25 ตัว ตอนที่ 2 หาอัตราส่วนของผงเปลือกหอยที่มีผลต่อการขึ้นคราบของกุ้งขาว ตอนที่ 3 ศึกษาตัวช่วยทำละลายผงเปลือกหอยที่ช่วยละลายผงเปลือกหอย ตอนที่ 4 ศึกษาหาความเข้มข้นของตัวช่วยทำละลายและผลกระทบของตัวช่วย ตอนที่ 5 ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากผงเปลือกหอยกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาด