โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาระบบแรงโน้มถ่วง2003 (ปลาเลี้ยงในบ่อ)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรเกียรติ พินนุช

  • สมเพ็ชร หงษ์กันทะ

  • สุพจน์ ฟูน้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์