โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโคมไฟรูปทรงเรขาคณิตช่วยลดโลกร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรพันธ์ พงษ์สุภาเกษม

  • สุรัตน์ ใจกล้า

  • เกียรติศักดิ์ สุนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย รางวัลเชิดชูเกียรติ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โคมไฟรูปทรงเรขาคณิต การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาลักษณะการกระจายแสงและค่าความสว่างของโคมไฟรูปทรงเรขาคณิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาเงื่อนไชที่เหมาะสมในการใช้งานโคมไฟรูปทรงเราขาคณิตแบบต่าง ๆ เรื่องพลังงาน วัสดุที่ใช้ รูปทรงของโคมไฟ ลักษณะการกระจายแสงความสว่างของหลอดไฟขนาด 20 W และ 13 W และลักษณะการกระจายแสง จากการศึกษาพบว่าหลอดไฟขนาด 20 W และ 13 W มีรูปแบบการกระจายแสงที่เหมือนกัน แต่ค่าความสว่างหลอดไฟ 20 W มีค่าความสว่างมากกว่า การทดลองนำหลอดไฟที่มีกำลังไฟฟ้า 13 W ใส่โคมไฟทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม และ หกเหลี่ยม มีค่าความสว่างมากที่สุดอยู่ ณ จุดที่ 13 โดยมีค่าเท่ากับ 446.6 LUX 137.6 LUX 140 LUX และ 138.2 LUX ตามลำดับ โคมไฟทั้งสี่รูปทรงมีรูปแบบการกระจายแสงที่เหมือนกันแต่มีค่าความสว่างที่ต่างกันโคมไฟเหล่านี้เมื่อห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกแล้ว ให้ค่าความสว่างใกล้เคียงกับหลอดไฟ 20 W ทำให้สามารถประหยัดพลังงานไปได้มาก