โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารปลาระบบแรงโน้มถ่วงโลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดุสิต มีชนะ

  • ธานินทร์ อินทะนิล

  • พงษ์พันธ์ มาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธรรมราชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นปัญหาของผู้เลี้ยงปลาประเภทสวยงาม คือไม่มีเวลาให้อาหาร ดังนั้นจึงสร้างเครื่องให้อาหารปลาระบบแรงโน้มถ่วงของโลกขึ้น โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่1 นำอาหารปลาใส่ภาชนะบรรจุให้สูงจากพื้นดิน ซึ่งแรงดึงดูดของโลกจะทำให้อาหารปลาตกลงมาตามท่อใต้ภาชนะบรรจุอาหาร ส่วนที่ 2 สวิตส์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์โดยใช้สปริงเป็น สวิตส์จะทำงานเมื่อปลากระตุกเหยื่อและอาหารจะตกลงมาตามท่อ ปริมาณอาหารจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการกระตุกเหยื่อล่อ จากการทดลองพบว่า เครื่องให้อาหารปลานี้จะทำงานเมื่อมีปลามากระตุกเหยื่อ และมีประสิทธิภาพในการให้อาหาร 62.86 % ซึ่งใกล้เคียงกับวิธีการให้อาหารปลาด้วยตัวผู้เลี้ยงเอง