โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเซลล์สุริยะ จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ธนพล ทองระอา

 • ศุภกิช เวชพานิช

 • ศุภชัย อนันตเสถ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จรรยา เลิศเรืองศิลป์

 • นงเยาว์ คชชา

 • สายทิพย์ สวัสดิกูล

 • เกรียรติศักดิ์ เวียงพระปรก

 • เดชา ขันธจิตต์

 • เสาวณีย์ บัวโทน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • พลังงานความร้อน

 • เซลล์สุริยะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นเซลล์สุริยะและการเปลี่ยนรูปของพลังงานจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ได้แก่ ขี้เลื่อย ขุยมะพร้าว ถ่านบดและขี้เถ้าแกลบ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ แผ่นทองแดง แผ่นสังกะสี แผ่นฟรอยด์ เทอร์โมมิเตอร์ สายไฟ แผ่นไม้ และมิเตอร์วัดไฟฟ้า วิธีการทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยที่ขั้นตอนแรก ทำการศึกษาคุณสมบัติการดูดซับ และเก็บสะสมพลังงานความร้อนของวัสดุต่างๆ โดยทำการนำวัสดุที่เตรียมไว้ใส่ลงในบีกเกอร์จากนั้นจึงใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของขี้เลื่อย แล้วนำไปตั้งไว้กลางแดดใช้เวลา 10 นาทีแล้วจึงใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของขี้เลื่อย เพื่อหาว่าสารใดจะสามารถดูดซับพลังงานความร้อนได้ดีกว่ากัน จากนั้นทำการใส่ขี้เลื่อยลงในบีกเกอร์แต่นำน้ำมาพรมให้ชุ่มและทำเช่นเดียวกันกับวิธีการหาการดูดซับความร้อนเพื่อดูความสามารถในการเก็บสะสมความร้อน ขั้นตอนที่ 2 ทำการศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีของวัสดุที่ใช้โดยนำสารผสมกับน้ำและต่อวงจรไฟฟ้าโดยที่ขั้วเสียบแผ่นทองแดงไว้คนละข้างกับแผ่นสังกะสีแล้ววัดความต่างศักย์ การทดลองสุดท้ายนำแผ่นฟรอยด์มาประกบกับวัสดุที่เหมาะสม ทำเป็นชั้นๆ จากนั้นจึงนำแผ่นทองแดงมาต่อกับแผ่นฟรอยด์ทั้งด้านบนและด้านบ่าง แล้วต่อกระแสไฟฟ้าเข้าแผ่นทองแดง นำไปตั้งไว้กลางแดด ทำการวัด่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้น ผลการทดลองพบว่าสารทุกชนิด(วัสดุที่นำมาใช้ทำการทดสอบ) มีคุณสมบัติในการดูดซับและสะสมความร้อนได้ดีพอกันและความต่างศักย์ที่ได้รับก็มีค่าใกล้เคียง โดยที่สารที่มีความต่างศักย์มากที่สุดคือ ขี้เถ้าแกลบ และเมื่อนำมาทดสอบหากระแสไฟฟ้าพบว่าถ่านบดจะให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด ส่วนสารที่มีความต้านน้อยคือถ่านบดและขี้เถ้าแกลบจากนั้นจึงทำการสร้างแผ่นเซลล์สุริยะที่ทำจากถ่านบดและขี้เถ้าแกลบอย่างละ 1 อัน นำไปตั้งไว้กลางแดด พบว่าสามารถทำให้เกิดค่าความต่างศักด์ 3.8 โวลต์