โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพกระดาษรีไซเคิลด้วยเยื่อใบสน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชำนาญ โพธิ์สุวรรณ

  • บรรพต กองทอง

  • วิวัฒน์ โรจน์วิภาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เยื่อกระดาษ กระดาษรีไซเคิล

  • ใบสน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มีผลต่อน้ำหนักเยื่อจากใบสน และศึกษาคุณภาพของกระดาษรีไซเคิลที่ได้จากการผสมของเยื่อกระดาษซึ่งใช้แล้วกับเยื่อจากใบสนในสูตรต่างๆ โดยมีวิธีการทดลอง 3 ตอน คือ คือตอนที่ 1 เตรียมเยื่อใบสนโดยศึกษาเวลาและความเข้มข้นที่เหมาะสมในการต้มเยื่อใบสนโดยการต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในเวลาต่างๆกัน แล้วนำมากรองล้างน้ำจนไม่มีสภาพเป็นเบส นำมาปั่นแล้วเทเยื่อบนตะแกรงลวด นำไปตากให้แห้ง ตอนที่ 2 เตรียมเยื่อสนจากกระดาษใช้แล้วโดยการตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปแช่น้ำ แล้วปั่นให้ละเอียดแล้วนำมาทำกระดาษรีไซเคิลจากเยื่อกระดาษใช้แล้วและเยื่อใบสนในอัตราส่วนต่างๆในตอนที่ 3 และทดสอบคุณสมบัติกระดาษรีไซเคิลจากกระดาษใช้แล้วและเยื่อใบสนในด้านต่างๆ คือ น้ำหนัก ความหนา ความต้านแรงดึงของกระดาษ การดูดซึมน้ำของกระดาษ ผลการทดลองพบว่าเวลาที่ใช้ในการต้มเมื่อใช้เวลามากจะทำให้ได้น้ำหนักเยื่อใบสนน้อยลง และความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้ามากก็จะได้เยื่อใบสนน้อยลงด้วย จากกระดาษรีไซเคิลเมื่อเพิ่มเยื่อใบสนเข้าไปสามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษได้ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณสมบัติด้านความต้านแรงดึง และแรงดูดซึมน้ำ