โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปุ๋ยหมักจากกากปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลรัตน์ หนูสวี

  • กาญจนา โขจุลธรรม

  • เดือนเพ็ญ ศรีมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์