โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการปลูกผักกวางตุ้งบนต้นปาล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทร์สุนีย์ กุยุคำ

  • ดวงดาว ศรีมณี

  • วิลาวรรณ นุ้ยคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกผักกวางตุ้งบนต้นปาล์มได้ทำการทดลองเพื่อใช้พื้นที่บริเวณกาบใบต้นปาล์มในการปลูกผักซึ่งตามปกติมีวัชพืชขึ้นอยู่เต็มเปรียบเทียบกับการปลูกธรรมดา ทำการทดลอง 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เปรีบยเทียบการปลูกผักกวางตุ้งแบบธรรมดาในถุงกับปลูกบนต้นปาล์มเป็นเวลา 6 สัปดาห์พบว่าผักกวางตุ้งสามารถเจริญเติบโตและมีคุณภาพดีกว่าปลูกในเพราะไม่มีแมลงมากัดกิน ตอนที่ 2 เปรียบเทียบการปลูกผักกวางตุ้งในกาบใบที่ระดับความสูงบนต้นปาล์มต่างกันเนื่องจากกาบใบด้านล่างจะมีอายุมากกว่าด้านบนโดยใช้ระดับความสูงจากพื้น 0.5 m ,1 m และ 1.5 m ตามลำดับ สังเกตการเจริญเติบโตของกวางตุ้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ผลปรากฏว่าระดับความสูงหรืออายุของกาบใบปาล์มไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง ฉะนั้นเราสามารถใช้พื้นที่กาบใบของต้นปาล์มในการปลูกผักได้อย่างคุมค่า