โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบปลาทูอินวัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาพร ยศสมุทร

  • วนิสรา บุญยะ

  • ศุภักษร คงสันทัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ

  • ปลาแห้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัสดุที่นำมาทำตู้อบปลา และรูปแบบวิธีการชนิดของพลังงานที่มีอิทธิพลต่อการแห้งของปลา วัสดุที่ใช้ได้แก่ แผ่นสังกะสี บานพับประตู มือจับประตู น้ำมันสน ตะแกรง ล้อขนาดเล็ก อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ ตลับเมตร กรรไกรตัดสังกะสี หัวแก๊ส พร้อมถังแก๊ส มอเตอร์ สายพาน โฟโตเซลล์พร้อมสวิทซ์ และเครื่องอ๊อกเหล็ก วิธีการนำแผ่นสังกะสีมาทาสีดำ จากนั้นจึงนำมาประกอบเป็นลักษณะของตู้อบทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้สว่านเป็นตัวนำร่องเพื่อขันน็อต จากนั้นจึงติดบานพับและมือจับประตูโดยให้มีแหล่งความร้อนโดยใช้แสงแดดและแก๊ส และทำการเปรียบเทียบและดูผลของการติดตั้งพัดลม และไม่ติดตั้งพัดลมที่มีผลต่อการแห้งของปลา แล้วทำการสังเกตบันทึกผล ผลการทดลองพบว่า การใช้สังกะสีตามตู้อบปลา จะทำให้ปลาแห้งดีกว่าการใช้ไม้อัด และการตากปลาในไม้อัด โดยใช้พลังงานแก๊สร่วมกับการพลังงานแสง ดีกว่าการใช้พลังงานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และการติดอะลูมิเนียมที่กระจกด้านบนและด้านข้าง ดีกว่าการติดด้านบนเพียงอย่างเดียว การติดพัดลมในตู้อบจะทำให้ปลาแห้งสม่ำเสมอกว่าการไม่ติดพัดลม