โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหญ้าดอกขาวเร่งการเจริญเติบโตของไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประกาศิต ประจันบาน

  • ศิริวรรณ อ่วมสน

  • อภิชาติ แก้วแจ้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ สุริยันต์

  • วันดี สุริยันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาชีววิทยา ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์