โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งการออกดอกของต้นลำไยโดยไม่ใช้สารเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลวรรณ อายุรไชย

  • ปิยนันท์ สิทธิเดช

  • ลักษิกา โกมลวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ สุริยันต์

  • วันดี สุริยันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดด้วยวิธีการทำลำไยออกดอกได้เร็วขึ้น โดยไม่ใช้สารเคมี วิธีการทดลองมีดังนี้คือแบ่งต้นลำไยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จัดการทดลองเป็น 2 ชุด คือ ควั่นกิ่งและไม่ควั่นกิ่ง ทิ้งไว้ 45 วัน รดน้ำตามปกติ กลุ่มที่ 2 จัดการทดลองเป็น 3 ชุด คือ ควั่นกิ่งโดยลอกเปลือกออกไม่ขูดเนื้อเยื่อ ควั่นกิ่งโดยขูดเนื้อเยื่อออกจนหมด และการใช้ลวดรีดให้แน่นจนเปลือกขาดออกจากกัน ทิ้งไว้ 45 วัน ผลการทดลองที่ได้คือ กลุ่มที่ 1พบว่าการควั่นกิ่งมีผลทำให้ลำไยออกดอก กลุ่มที่ 2 พบว่าการควั่นต้นลำไยแบบลอกเปลือกออกไม่ขูดเนื้อเยื่อทำให้ลำไยออกดอกมากที่สุดและช่อดอกมีความสมบูรณ์ ซึ่งได้ผลผลิตมากที่สุด