โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของเปลือกเงาะที่มีต่อการแข็งตัวของน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิษธิดา หมาดหลาย

  • ภัทรานุช เอกวโรภาส

  • อลิสรา คุ้มวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวันชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยางพารา

  • เปลือกเงาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้ทำสวนยางในจังหวัดภูเก็ตมักใช้เปลือกเงาะดองกับน้ำยาฆ่ายาง ซึ่งเป็นสารที่มีสภาพเป็นกรดใส่ในน้ำยางพาราเพื่อให้ยางแข็งตัว และเนื้อแผ่นยางพาราที่ได้ก็ละเอียดกว่าที่จะใช้น้ำยาฆ่ายางเพียงอย่างเดียว ผู้ทำโครงงานจึงคิดที่จะนำเปลือกเงาะมาดองกับน้ำธรรมดาแทนน้ำยาฆ่ายาง เพื่อทดสอบว่าจะสามารถทำให้น้ำยางพาราแข็งตัวได้หรือไม่จากการทดลองพบว่า น้ำที่ได้จากการดองเปลือกเงาะสามารถทำให้ยางแข็งตัวได้อีก ทั้งต้นทุนของการผลิตก็ต่ำกว่าการใช้น้ำยาฆ่ายางโดยใช้น้ำเงาะที่ได้จากการทดลอง ผสมกับน้ำยางแทนน้ำยาฆ่ายางในอัตราส่วน 160 ลูกบาศก์เซนติเมตร/น้ำยางพารา 1 ลิตร และควรใช้ถ่านในการดูดสีของน้ำที่ได้จากการดองเปลือกเงาะ เพื่อให้สีของแผ่นยางพาราสวยขึ้น