โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตะกอนดินจากบ่อกุ้งปรับปรุงดินทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมนต์ ตัมพานุวัตร

  • ลาวัลย์ โกยเกียรติกุล

  • วรรณพร ลีลากิจกำธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p71

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดินทราย

  • ตะกอนดิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งในจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวษของป่าชายเลน คณะผู้ทำโครงงานจึงคิดที่จะนำเอาสิ่งที่ได้จากการทำอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้ง ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจรและให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปคณะผู้ทำโครงงานจึงได้นำเอาตะกอนดิน ซึ่งประกอบด้วยกากอาหาร มูลกุ้ง และธาตุอาหารต่างๆ ที่เหลืออยู่จากบ่อกุ้งกุลาดำมาใช้ในการปรับปรุงดินทราย เพื่อให้สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้จากการทดลองพบว่า ควรใช้ดินทรายผสมกับตะกอนดินจากบ่อกุ้งเก่าในอัตราส่วน 2:1 สามารถใช้ปลูกพืชได้จำนวน 3 ครั้ง ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรผสมใบไม้แห้งและขุยมะพร้าวลงไปด้วยโดยใช้อัตราส่วนระหว่าง ดินทราย : ตะกอนดินจากบ่อกุ้งเก่า : ใบไม้แห้งผสมขุยมะพร้าว ในอัตราส่วน 8:4:1 จะช่วยให้ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น ตะกอนดินจากบ่อกุ้งเก่าที่ได้นี้สามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้และช่วยให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายได้