โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชจรี รัตนพันธ์

  • ปรัชญา ชาวไทย

  • พิมพ์ชนก เดี่ยวฉิมานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถังบำบัดน้ำเสียนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการกำจัดเศษอาหารไขมันออกจาก น้ำทิ้งจากบ้านเรือนร้านค้าในชุมชน ซึ่งจะมีเศษอาหาร ไขมันปะปนกับน้ำทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย เนื่องจากมีจุลินทรีย์ในน้ำเพิ่มขึ้น น้ำเน่ามีกลิ่นเหม็นน้ำขุ่นสีดำ ทำให้ไม่น่ามอง วิธีกำจัดน้ำทิ้งที่ใช้โดยทั่วไป คือการปล่อยลงแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนทางสัญจรไปมาทางน้ำและเป็นแหล่งเพาะเชื่อโรค ทำให้เกิดโรคผิวหนัง โรคท้องร่วง สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำตายลงและอาจสูญพันธุ์ได้น้ำที่มนุษย์มีใช้ในโรค 1% อาจจะเหลือน้อยลงทุกทีหรือหมดไปจากธรรมชาติได้ในเวลาอันรวดเร็ว วิธีแก้ไขทำโดยอาคาร สิ่งก่อสร้างใหม่ๆจะติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียไว้ใต้พื้นอาคารเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียให้เกิดช้าลง โรงงานจะมีระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีกฎหมายควบคุม แต่บ้านเรือนและตลาดนัดขายอาหารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่มีการจัดตั้งถังบำบัดน้ำเสียจะใช้วิธีเทน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ ถ้าบ้านเรือนร้านค้ามีการช่วยบำบัดน้ำเสียลงบ้างจะทำให้ปัญหามลพิษทางน้ำน้อยลง สัตว์น้ำ พืชน้ำมนุย์จะมีน้ำสะอาดใช้อีกนาน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดจัดทำถังบำบัดน้ำเสียขึ้น โดยดัดแปลงมาจากจากวัสดุที่มีใช้และหาง่ายในบ้านเรือนมาใช้ โดยมีการดักเศษอาหาร ไขมันไปใช้ทำปุ่ยน้ำ แลงเชื้อเพลิงน้ำที่ผ่านออกมาจะถูกกรองให้ใส โดยใช้ทราย ถ่าน กรวด น้ำใสที่ผ่านออกจากถังบำบัดสามารถปล่อยลงแหล่งน้ำได้หรือเติมก๊าซออกซิเจนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น น้ำใสบางส่วน จะถูกกลั่นด้วยตู้กลั่นแสงแดดให้ได้น้ำสะอาด สามารถดื่มได้ หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้