โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดมลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติ ทองเงิน

  • สุปราณี ประกอบทรัพย์

  • อดิศักดิ์ ทัพไพรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนตรี โพธิสุทัศน์

  • อนุรี โพธิสุทัศน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์