โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำแก่พืชอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตลดา กุลมีชัย

  • ชลลดา ปัญญาพิชญ์

  • บุชยา รัตนสุธีรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิตารีย์ พงษ์ทองเจริญ

  • ภิรมย์ บุญยอด

  • อนงค์ ศศิธรานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทรานซิสเตอร์

  • พืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการให้น้ำแก่พืชโดยอัตโนมัติ โดยใช้อัตราการระเหยของน้ำเปรียบเทียบเป็นอัตราการใช้น้ำของพืช เพื่อให้พืชได้รับน้ำเพียงพอกับความต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ หม้อแขก วาล์วลูกลอย สายเทปวัดระดับ ท่อยางวัดระดับน้ำ อุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำมีส่วนประกอบได้แก่ สวิทซ์ไฟฟ้า Led สวิทซ์รีเลย์ แผ่นปริ้นสำเร็จรูป กล่องใส่วงจร ปั้มน้ำ หม้อแขก วาล์วลูกลอย สายยาง ทรานซิสเตอร์ โครงเหล็ก และไดโอด โดยหลักการทำงานของเครื่องควบคุมการจ่ายน้ำ สามารถปรับระดับของน้ำให้เหมาะกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดได้ โดยที่วงจรจะปั้มน้ำให้กับต้นไม้เมื่อระดับต่ำกว่าที่ตั้งไว้ แต่ถ้าน้ำในหม้อแขกถึงระดับที่น้ำเพียงพอกับความต้องการของพืชแล้วลูกลอยก็จะปิดไม่ให้น้ำไหล และปั้มก็จะหยุดทำงาน โดยที่สภาวะต่างๆ ขึ้นอยู่กับการระเหยของน้ำในหม้อแขก จากการทดลองนำไปใช้กับพืชตัวอย่างคือ โป๊ยเซียน พบว่า สามารถให้น้ำกับพืชได้เพียงพอโดยที่พืชยังเจริญเติบโตต่อไปได้ และพบว่าอัตราการใช้น้ำของพืชสามารถเปรียบเทียบจากอัตราการระเหยของน้ำในหม้อแขก แต่สูตรการให้น้ำนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เมื่อนำไปใช้กับพืชชนิดอื่นและต้นไม้ใหญ่