โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหินอ่อนเทียมจากเศษวัสดุเหลือใช้อย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุณฑลี อุณาพรหม

  • วิภาดา พรหมสุข

  • ศิริรัตน์ ยังสูงเนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ชอล์ก

  • หินอ่อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหินอ่อนเทียมที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติใกล้เคียงหินอ่อนจริง วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ผงชอล์ก ปูนขาว แก้วบดละเอียด ปูนพลาสเตอร์ โซเดียมซิลิเกต น้ำมันเบนซินซูปเปอร์ แม่พิมพ์ และภาชนะโลหะสำหรับผสม จากนั้นนำส่วนประกอบต่างๆ มาผสมกัน เพื่อหาสูตรที่ให้วัสดุหินอ่อนเทียมดีที่สุด จากนั้นนำวัสดุดังกล่าวมาทดสอบแล้วทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ผลการทดลองพบว่าหินอ่อนเทียมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับหินอ่อนจริงมีส่วนผสมดังนี้ ผงชอล์ก 2 ส่วน ปูนขาว 3 ส่วนบดละเอียด 1 ส่วนและโซเดียมซิลิเกต 6 ส่วน โดยนำส่วนประกอบต่างๆ มาผสมกันแล้วเทลงในแม่พิมพ์ จากนั้นจึงนำไปตากแดดนาน 3 ชั่วโมง ผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ พบว่า หินอ่อนเทียมใกล้เคียงหรือดีกว่าหินอ่อนจริง