โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำด้วยวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นำพล มหายศนันท์

  • สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

  • เหมือน เมธีดล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 8(23) p63

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การดูดซับ คราบน้ำมัน

  • วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต264/2569 โครงงานนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำด้วยวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว แกลบเหลือง แกลบเผา รำข้าว กากมะพร้าว ขี้เลื่อย ผักตบชวา โดยทดสอบกับน้ำมันชนิดต่าง ๆ 6 ชนิด ดังนี้ น้ำมันพืช น้ำมันจากสัตว์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องที่ถ่ายทิ้งแล้ว และน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ได้ถ่ายทิ้ง ในอัตราส่วนน้ำมันชนิดต่าง ๆ กับน้ำ 3:1 โดยปริมาตร ซึ่งได้ทดสอบกับวัสดุจากการเกษตร 10 กรัม พบว่า ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันพืช ฟางข้าว>รำข้าว>ผักตบชวา>กากมะพร้าว>แกลบเหลือง>ขี้เลื่อย>แกลบเผา>ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันจากสัตว์ รำข้าว>ฟางข้าว>แกลบเหลือง>ผักตบชวา>กากมะพร้าว>ขี้เลื่อย>แกลบเผา ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเบนซิน รำข้าว>ขี้เลื่อย>กากมะพร้าว>แกลบเหลือง>ผักตบชวา>ฟางข้าว>แกลบเผา ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันดีเซล กากมะพร้าว>ผักตบชวา>ขี้เลื่อย>รำข้าว>แกลบเหลือง>ฟางข้าว>แกลบเผา ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเครื่องที่ถ่ายทิ้งแล้ว ผักตบชวา>แกลบเหลือง>ฟางข้าว>กากมะพร้าว>ขี้เลื่อย>รำข้าว>แกลบเผา ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ได้ถ่ายทิ้ง ผักตบชวา>แกลบเหลือง>ฟางข้าว>กากมะพร้าว>ขี้เลื่อย>รำข้าว>แกลบเผา เมื่อนำของเหลือจากวัสดุหลังการดูดซับมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็ง ในอัตราส่วนวัสดุจากการเกษตรหลังการดูดซับ ต่อ ปริมาณพาราฟิน 1:3 ซึ่งหลังจากวัดค่าพลังงานความร้อนเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันพืช ขี้เลื่อย>ผักตบชวา>ฟาง>กากมะพร้าว>แกลบเหลือง>รำข้าว ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันจากสัตว์ ผักตบชวา>แกลบเหลือง>ขี้เลื่อย>รำข้าว>กากมะพร้าว>ฟางข้าว ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันเบนซินพิเศษ รำข้าว>ฟางข้าว>ขี้เลื่อย>กากมะพร้าว>ผักตบชวา>แกลบ ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันดีเซล ฟางข้าว>ขี้เลื่อย>กากมะพร้าว>ผักตบชวา>แกลบเหลือง>รำข้าว ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันเครื่องที่ถ่ายทิ้งแล้ว ผักตบชวา>ฟางข้าว>กากมะพร้าว>แกลบเหลือง>รำข้าว>ขี้เลื่อย ค่าพลังงานความร้อนของน้ำมันเครื่องที่ยังไม่ได้ถ่ายทิ้ง ผักตบชวา>ฟางข้าว>กากมะพร้าว>แกลบเหลือง>รำข้าว>ขี้เลื่อย (หมายเหตุ เนื่องจากแกลบเผามีประสิทธิภาพในการดูดซับคราบน้ำมันได้น้อย จึงไม่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิงแข็ง)