โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษากรรมวิธีทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กสิสิน กลั่นกลิ่น

  • ชนะพล ลิ่มสกุล

  • ณัฐ เชื้อหงษ์ทอง

  • อุทาร เห่วซึ่งเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉวีวรรณ อ้นโสภา

  • สุนิสา หลวงปางอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p67

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป093/2538 การทำโครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำกระดาษเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์โดยให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ เช่น กระดาษห่อของขวัญ หรืออยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์งานปั้น เช่น พวงกุญแจ โดยผู้ทำโครงงานได้ศึกษาหาระยะเวลาในการยุ่ยของกระดาษ ในการปั่นด้วยเครื่องปั่นละเอียด ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพกระดาษและศึกษาหาอัตราส่วนของวัสดุที่ต้องใช้ในการประกอบการ จากการทดลองสรุปได้ว่า กระดาษหนังสือพิมพ์จะยุ่ยได้ง่าย และปั่นได้เร็วที่สุด ส่วนการปรับปรุงคุณภาพกระดาษนั้นกระดาษหนังสือพิมพ์ เมื่อนำไปทำกระดาษจะได้กระดาษที่มีคุณภาพดีที่สุด สำหรับอัตราส่วนของ กระดาษ:กาว:แป้งมัน ที่ใช้ในการปั้นที่ดีที่สุด ควรจะผสมดังนี้ กระดาษ 20 กรัม : กาว 10 กรัม : แป้งมัน 2 กรัม