โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายของต้นแพรเซี่ยงไฮ้เร่งการงอกของรากของกิ่งเล็บครุฑลายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงรัตน์ คลังสุวรรณ

  • บุศรินทร์ ทันทะนะ

  • อรดี คลังสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัชนี คลังสุวรรณ

  • วัฒนา พงษ์พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การงอก สารเร่งการงอก

  • สารละลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสารละลายของต้นแพรเซี่ยงไฮ้ที่มีผลต่อการผลิตสารเร่งการงอกของรากต้นเล็บครุฑลาย โดยมีวิธีการทดลองคือ นำสารละลายของต้นแพรเซี่ยงไฮ้ที่ได้จากต้นแพรเซี่ยงไฮ้ 200 g มาปั่นละเอียดผสมกับน้ำ 450 cm3 กรองเอาแต่สารละลาย แล้วตัดกิ่งเล็บครุฑลายแบ่งเป็น 5 ชุด ชุดละ 10 กิ่ง โดยชุดที่ 1 จุ่มลงในสารละลายรูทดิกซ์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนเร่งรากที่เกษตรกรนิยมใช้กัน นำขึ้นมาทันที , ชุดที่ 2 , 3 และ 4 จุ่มในสารละลายแพรเซี่ยงไฮ้ในปริมาตร 10 cm3 , 15 cm3, และ 20 cm3 ตามลำดับ นาน 2 ชั่วโมง ส่วนชุดที่ 5 ไม่ต้องนำไปจุ่มสารใด แล้วนำกิ่งเล็บครุฑแต่ละชุดไปแช่ในขวดใสที่เตรียมไว้ 50 ขวดซึ่งบรรจุน้ำ 300 cm3 ขวดละ 1 กิ่งผลการทดลองพบว่า สารละลายแพรเซี่ยงไฮ้มีผลต่อการงอกของรากกิ่งต้นเล็บครุฑใกล้เคียงกับการใช้สารละลายรูทดิกซ์โดยระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารละลายต้นแพรเซี่ยงไฮ้คือ 10 cm3 ต่อน้ำ 250 cm3