โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษทดสอบสารพิษในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฏฐา หนูราช

  • วาทิต คงพูล

  • อุรวี เก้าเอี้ยน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารพิษ

  • สารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแถบทดสอบสารพิษอย่างง่ายโดยใช้พืชในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องชั่ง กรรไกร ตะเกียงแอลกอฮอล์ ตะแกรงลวด วัสดุที่ใช้ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกอัญชัญ หัวใจม่วง ชบาแดง ลิ้นกระบือ หางนกยูง แคแดง ดอกเทียน ว่านกาบหอย พุทธรักษา ขมิ้น กระดาษโรเนียว กระดาษกรอง เอทิลแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ บอแรกซ์ โซเดียมเบนโซเอต ฟอร์มาลิน ขัณฑสกร ดินประสิว วิธีการทดลองโดย ทำการสกัดสารจากพืชโดยการนำวัสดุพวกพืชมาต้มแต่ละชนิด นำกระดาษกรองมาแช่ในน้ำที่ต้มนาน 10 นาที จากนั้นจึงนำไปผึ่ง และทำเช่นเดียวกันกับพืชชนิดอื่นๆ และทำการเปลี่ยนกระดาษ จากกระดาษกรองเป็นกระดาษโรเนียว จากนั้นนำมาทดสอบกับสารพิษ โดยใช้แถบที่ผลิตได้ทดสอบกับสารพิษคือ โซเดียมเบนโซเอต ฟอร์มาลิน ขัณฑสกร ดินประสิว และทำการทดสอบกับอาหารที่มีสารพิษดังกล่าวปนอยู่ เพื่อดูประสิทธิภาพ ผลการทดสอบพบว่า การสกัดสารจากพืชโดยใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย จะให้ผลที่ดีกว่าการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ และสิ้นเปลืองน้อยกว่า และพบว่าการใช้กระดาษกรองจะติดสีได้ง่ายและดีกว่าการใช้กระดาษโรเนียว ส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมในการนำมาใช้ทำแถบทดสอบคือ พืช 10 g ต่อน้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเมื่อทำการทดสอบกับสารพิษพบว่า แคแดง ชบาแดง ขมิ้น อัญชัน กุหลาบ พุทธรักษา หัวใจม่วง หางนกยูง และลิ้นกระบือ ล้วนแต่ให้ปฏิกิริยาที่ชัดเจน และเมื่อนำ ขมิ้น อัญชัญ ชบาแดง และหัวใจม่วงมาต้มรวมกันกับแถบกระดาษพบว่า จะให้สีชมพูเมื่อทดสอบกับกรด ให้สีเขียวกับเบส และให้สีน้ำเงินแกมเขียวกับโซเดียมเบนโซเอต ให้สีเขียวกับบอแรกซ์ และให้สีม่วงกับดินประสิวและฟอร์มาลิน