โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องใบ ดอก และผักของต้นกระถินณรงค์มีสารพิษทำให้ปลาหางนกยูงตายได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีณา วุฒิโชติวณิชยกิจ

  • ศรีไพร คงเหว่า

  • เอื้อมพร สุขสมบูรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวิณี เกษศิริ

  • วัฒนา พงษ์พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p72

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในฤดูฝนที่จังหวัดจันทบุรีมักพบว่ามีปลาตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้านสันนิษฐานว่าเกิดจากการปลูกต้นกระถินณรงค์ไว้ที่ริมสระน้ำ ผู้ทำโครงงานจึงทำโครงงานเรื่องนี้ ซึ่งทำการทดลองโดยนำใบ ดอก และ ฝักกระถินณรงค์อย่างละ 50 กรัม มาตำผสมกับน้ำ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรองเอาสารละลายที่ได้ไปเติมในกล่องพลาสติกที่มีน้ำ 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร เลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ในปริมาณ 1,2,5 และ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เปรียบเทียบกับสารละลายที่สกัดจากใบหว้า ใบมะกอกน้ำ ใบมะเกลือ ปรากฏว่าสารละลายที่สกัดจากฝักกระถินณรงค์มีสารพิษที่ทำให้ปลาหางนกยูงตายได้เร็วที่สุด รองลงมาคือดอกและใบตามลำดับ จึงไม่ควรปลูกต้นกระถินณรงค์ไว้ที่ริมสระน้ำ