โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหัวแร้งคาร์บอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุ่งโรจน์ ชุ่มบัว

  • สุวัฒน์ ผินสันเทียะ

  • อนิรุทธ์ ทุ่มจันทึก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หัวแร้งคาร์บอน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเครื่องใช้ประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีราคาแพง ผู้ทำโครงงานจึงได้ประดิษฐ์หัวแร้งคาร์บอนขึ้นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสะดวกในการใช้ ในบางครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้า 220 V ก็ยังสามารถใช้งานได้ โดยผู้จัดทำได้นำแท่งคาร์บอนมาฝนปลายให้แหลมทำขนาดต่างๆ กันคือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่าแท่งคาร์บอนขนาดเล็กซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 cm ใช้ได้ดีและสะดวก โดย ต่อแท่งคาร์บอนเข้ากับแบตเตอรี่ 6 โวลต์ 2 หม้อ เมื่อนำหัวแล้งคาร์บอนขนาดใหญ่ กลางและเล็กมาทดลองบัดกรี ลวดทองแดง สายไฟ ตัวต้านทาน ลวด อะลูมิเนียม ปรากฏว่าสามารถเชื่อมลวดทุกชนิดเข้าด้วยกันได้ ยกเว้นอะลูมิเนียม เมื่อเชื่อมเสร็จแล้วทดสอบการหลุดออกจากกันโดยออกแรงดึงซึ่งใช้ตาชั่งสปริง สามารถบอกขนาดแรงดึงได้เกิน 20 kg ลวดยังไม่หลุดออกจากกัน หัวแร้งคาร์บอนที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จึงสามารถใช้งานบัดกรีได้