โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคลือบผิวจากว่านหางจระเข้รักษาความสดของผลมะเขือเทศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภัสสร สีขาว

  • วินิตย์ หารัญดา

  • สมพาน บุญมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(29) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะเขือเทศ

  • ว่านหางจระเข้

  • สารเคลือบผิว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ได้คิดค้นนำสมุนไพรมาทำเป็นสารละลายเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสที่ติดมากับผิวมะเขือเทศโดยทำเป็นสารเคลือบผิว เพื่อลดการหายใจและการสูญเสียน้ำของผลมะเขือเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ผลมะเขือเทศรักษาความสดได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างผัก การทดลองนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่ล้างน้ำ กลุ่มที่ล้างน้ำประปา กลุ่มที่ใช้สารละลายจากว่านหางจระเข้ กลุ่มที่ใช้สารละลายจากใบฝรั่งและกลุ่มที่ใช้สารละลายจากต้นลูกใต้ใบ โดยนำมะเขือเทศแช่ในสารละลายจำนวน 300 กรัมต่อน้ำ 900 ซีซี เป็นเวลา 2 นาที จะรักษาความสดของมะเขือเทศได้ 3 วัน 6 วัน 13 วัน 10 วันและ 9 วันตามลำดับ แล้วนำมาเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายของว่านหางจระเข้ในอัตรา 100 กรัม 200 กรัม 300 กรัม 400 กรัม 110 กรัม ตามลำดับต่อน้ำ 900 ซีซี ผลจากการทดลองพบว่าความเข้มข้นสารละลายว่านหางจระเข้ 110 กรัม/น้ำ 900 ซีซี จะรักษาความสดของมะเขือเทศได้ระยะเวลานานถึง 16 วัน