โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษบอร์ยอดเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรรยาศรี ผินสันเทียะ

  • พรพิไล ทรัพย์เต็มอนันท์

  • เด่นนภา บุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(28) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • บอร์ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษบอร์ดยอดเหนียว มีจุดประสงค์ เพื่อลดเศษกระดาษภายในสถานศึกษาและประหยัดรายจ่ายของสถานศึกษาในด้านการซื้อบอร์ดมา ติดตั้งตามอาคารเรียน อีกทั้งกระดาษบอร์ดที่ใช้อยู่ไม่คงทน (เพราะไม่ได้ใช้วัสดุมาประสาน) ผู้ทดลองจึงได้คิดทดลอง นำกาวจากเมล็ดมะขามมาเป็นตัวประสาน เพื่อทำให้กระดาษบอร์ดเหนียวขึ้น โดยทำกาวมะขามสูตร ปริมาณแป้งมะขาม : ปริมาณบอแรกซ์ (5 : 5, 10 : 5, 15 : 5, 20 : 5, 25 : 5 และอัตราส่วน 5 : 1, 5 : 2, 5 : 3, 5 : 4) จากการทดลองพบว่ากาวมะขามสูตร 5 : 2 ทนแรงดึงได้ 76 นิวตันและเมื่อเปรียบเทียบกับกาว ที่ทำจากแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งมัน กาวมะขามสูตร 5:2 ทนแรงดึงมากที่สุด จึงนำกาวมะขาม สูตรนี้มาผสมกับเยื่อกระดาษ 4 kg นำลงใส่แบบพิมพ์ขนาด 32 x 34 cm2 ในปริมาณต่าง ๆ คือ 0.5,1,1.5,2,2.5 ลิตรตามลำดับ ผลที่ได้คือปริมาณกาว 2.5 ลิตรทำให้ กระดาษบอร์ดมีความเหนียวมากที่สุดคือ 1,180 นิวตัน และเมื่อเทียบความเหนียวกับบอร์ดชานอ้อย กระดาษบอร์ดผสมกาวมะขามมีความเหนียวมากกว่า