โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องChitin จากขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรยศ บำรุงจิตร

  • ประสงค์ จารุตกานนท์

  • เมธณี ไทยวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพร บุษปวนิช

  • เสาวลักษณ์ โรมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(31) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มลพิษ กำจัด

  • ไคทิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Chitin เป็นสารที่ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร การแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม โครงงานนี้จึงได้ศึกษาถึงวิธีการสกัดสาร Chitin จากเปลือกกุ้ง ปู หอย และเกล็ดปลา โดยใช้ขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหาร ผลการทดลองศึกษาพบว่า สามารถสกัดChitin จากเปลือกกุ้ง หอย ปู ได้ด้วยกรด HCl ความเข้มข้นที่พบว่าเหมาะสมที่สุดคือ 2 mol/dm3 โดยเปลือกกุ้งมี Chitin มากที่สุด เปลือกปู และเปลือกหอย มีChitin รองลงมาตามลำดับ ส่วนเกล็ดปลาไม่สามารถสกัดได้ด้วยวิธีที่ใช้ในครั้งนี้