โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของใบพืชบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินเหนียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลวรรณ สายรัตน์

  • ชวีนา เย็นเสมอ

  • เบญจมาศ ฉิมพลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญชิด กระจายกลาง

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปรับปรุงดิน

  • การเพาะปลูก

  • ปุ๋ย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของใบพืชบางชนิดต่อการเจริญเติบโตของพืชในดินเหนียว มีจุดประสงค์เพื่อใช้ใบพืชแต่ละชนิดปรับสภาพดินเหนียวที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยนำดินเหนียวผสมใบหูกวาง ใบกระถินณรงค์ ใบมะยม และใบยูคาลิปตัส แล้วปลูกต้นกล้าของต้นข้าวและต้นข้าวโพด เพาะเมล็ดของต้นข้าวและต้นข้าวโพด เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าดินเหนียวที่ผสมใบหูกวาง ทำให้ต้นข้าวจากการเพาะเมล็ดและต้นกล้ามีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด ส่วนดินเหนียวที่ผสมใบมะขามทำให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีที่สุด สำหรับผลของใบพืชต่ออัตราการซึมน้ำพบว่า ดินเหนียวที่ผสมใบพืชทุกชนิด มีอัตราการซึมน้ำได้ดีขึ้นและดินเหนียวที่ผสมใบมะยม ดินเหนียวที่ผสมใบยูคาลิปตัส มีอัตราการซึมน้ำได้ดีที่สุด