โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของลูกอมบางชนิดต่อสารเคลือบฟันของคน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาพรรณ สนใจ

  • บูรณิจน์ เชื้ออินทร์

  • เฒียว พรหมคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญชิด กระจายกลาง

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟัน

  • ลูกอม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของลูกอมบางชนิดต่อสารเคลือบฟันของคน โดยการนำฟันไปอบให้แห้งด้วยตู้อบ Memmert Tpe U30 เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วนำไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักฟันเริ่มต้น จากนั้นนำฟันไปแช่ในสารละลายลูกอม 10 ชนิด คือ ทรีบอร์รสส้ม อมีรา ฮอลล์รสน้ำผึ้งผสมมะนาว ไอซเบิร์กรสยูราลิปตัส วิคส์รสส้ม ไซเดอร์ฮาร์ทบีท โกปิโก โอเล่และฮัดสัน โดยใช้เวลาในการแช่ 5, 10, 15 นาที แล้วนำไปอบให้แห้งเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาน้ำหนักของฟันที่เปลี่ยนไป ซึ่งพบว่า การแช่ฟันในสารละลายลูกอมฮาร์ทบีทเป็นเวลา 15 นาที ทำให้เกิดการสึกกร่อนของสารเคลือบฟันมากที่สุดคือ 0.0110 กรัม และการแช่ฟันในสารละลายลูกอมไอซเบิร์กรสยูคาลิปตัสเป็นเวลา 5 นาที ทำให้เกิดการสึกกร่อนของสารเคลือบฟันน้อยที่สุดคือ 0.0036 กรัม