โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระบะไข่รีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชรี ฤทธิรณ

  • ปิยะมาศ เต็มเนื้อทอง

  • วรางคณา จุฑาจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญา เฉลิมวงศ์

  • อรวรรณ รัมพณีนิล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p62

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ไข่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "กระบะไข่รีไซเคิล" มีจุดประสงค์เพื่อต้องการนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ โดยการทำกระบะไข่ และศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการรักษาสภาพของไข่ที่บรรจุ, สภาพของกระบะ และความยืดหยุ่นของกระบะไข่จากวัสดุแต่ละชนิด ได้แก่ ฟางข้าว ใบสับปะรด และเปลือกข้าวโพด ทำการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การย่อยวัสดุแต่ละชนิดให้เป็นเส้นใยละเอียด ขั้นที่ 2 การขึ้นรูปกระบะไข่โดยใช้แบบพิมพ์ปูนพลาสเตอร์และกระบะไข่กระดาษ แล้วอบให้แห้ง ขั้นที่ 3 การทดสอบความสามารถในการรักษาสภาพไข่, สภาพกระบะ และความยืดหยุ่นของกระบะ ผลการศึกษาพบว่า กระบะไข่จากฟางข้าวมีความยืดหยุ่นดีที่สุด กระบะไข่จากเปลือกข้าวโพด รักษาสภาพของไข่ที่บรรจุได้ดีที่สุด และกระบะไข่จากใบสับปะรด รักษาสภาพจากแรงกดได้ดีที่สุด