โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากใบพืชตกตะกอนโลหะหนักในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คเชนทร์ สิทธิ์โชค

  • ประพฤทธิ์ วงศ์วิญญูตระการ

  • ศันสนีย์ ฉางชูโต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การกำจัดโลหะหนัก ในน้ำ

  • การบำบัดน้ำเสีย

  • ใบพืช

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำที่ถูกกำจัดออกมาในรูปน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มักมีสารปนเปื้อนแตกต่างกัน ดังนั้นการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจึงจำเป็นอย่างยิ่ง แต่การบำบัดน้ำเสียโดยทั่วไปจะเน้นการกำจัดสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้น้ำขาดออกซิเจน ส่วนโลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งเจือปนอยู่ในน้ำทิ้ง จะถูกละลาย คณะผู้ทำโครงงานจึงทำการศึกษาวิธีการนำสารสกัดจากใบพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีรสฝาด นำมาตกตะกอนโลหะหนัก คือ ตะกั่ว, ทองแดง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสียไป จากการทดลองเมื่อนำใบไม้ชนิดต่าง ๆ คือ ใบหูกวาง ใบฝรั่ง ใบทับทิม ใบเสม็ดขาว ใบโกศล ใบชมพู่ ใบพลู ใบน้อยหน่า นำมาสกัดสารรสฝาด แล้วนำไปตกตะกอนโลหะหนักความเข้มข้น 0.1 mol/l จะพบว่าใบไม้ที่ตกตะกอนโลหะหนักได้ดี คือ ใบหูกวาง ใบทับทิม ใบฝรั่ง ตามลำดับ เมื่อใช้ตัวทำละลายต่าง ๆ ในการสกัดพบว่าตัวทำละลายที่ดีที่สุดคือ น้ำ รองลงมาคือเอทานอลและเอกเซน เมื่อนำสารสกัดไปต้มที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ อุณหภูมิห้อง 45 องศาเซลเซียส, 55 องศาเซลเซียส, 65 องศาเซลเซียส พบว่าอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส สารสกัดจากใบหูกวาง(g) สามารถตกตะกอนโลหะหนักได้มากที่สุด เมื่อใช้อัตราส่วนต่าง ๆ ระหว่างปริมาณใบหูกวางต่อปริมาณน้ำ(cm3) คือ 1:2,2:10,3:10,4:10 พบว่าอัตราส่วน 1:10 ทำให้ปริมาณตะกอนเกิดมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างปริมาณสารสกัด และปริมาณโลหะหนักที่สามารถตกตะกอนโลหะหนักได้หมด คือสำหรับตะกั่วความเข้มข้น 0.01 mol/1 จำนวน 35 cm3 ใช้สารสกัดจากใบหูกวาง 200 cm3 สำหรับทองแดงความเข้มข้น 0.01 mol/l จำนวน 1 cm3 ใช้สารสกัดจากใบหูกวาง 20 cm3 และเมื่อนำสารสกัดจากใบหูกวางตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน แล้วนำไปตรวจหาปริมาณ O2 พบว่าปริมาณ O2 ลดลงจากเดิมเพียง 0.61 mg/dm3 ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการเติมก๊าซ O2 ลงไปในน้ำได้ หลังขั้นตอนการกำจัดโลหะหนัก