โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพรรณ สุขสม

  • นฤมล พูลผล

  • วิชชุตา หุตางกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • วัชพืช ไมยราบ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยื่อจากส่วนต่างๆ ของต้นไมยราบมาทำกระดาษ ซึ่งมีวิธีการทดลองคือ นำส่วนต่างๆ ของต้นไมยราบมาทำกระดาษ ได้แก่ ลำต้นอ่อน ส่วนยอด ส่วนก้าน ส่วนใบ โดยใช้วีธีกึ่งเคมีคือ ใช้วิธีเคมีและวิธีกลร่วมกัน นำส่วนต่างๆ ของต้นไมยราบมาต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ , แคลเซียมออกไซด์ และน้ำขี้เถ้า พบว่า สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เหมาะที่จะใช้ทำกระดาษมากที่สุดโดยใช้ความเข้มข้น 10 % ต้มนาน 60 นาที นำมาปั่นและใช้สารฟอกขาว ปูนคลอรีน ความเข้มข้น 9 % ส่วนที่เหมาะนำมาใช้ทำกระดาษคือ ลำต้นอ่อนของต้นไมยราบ และพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษได้ด้วยการใช้น้ำแป้งสุก 15 % และวิธีที่ทำให้กระดาษแห้งดีที่สุดคือวิธี การตากลม ซึ่งจะทำให้กระดาษนิ่มและเหนียว ประโยชน์เป็นการกำจัดวัชพืช และนำมาใช้ประโยชน์