โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขนไก่ซับคราบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ศักดิ์ บุญมี

  • วรินทร์ ชัยพิพัฒน์พงศ์

  • สารวุฒิ ช่วยสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p88

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนไก่

  • คราบน้ำมัน การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการขจัดคราบน้ำมันทุกชนิดในแหล่งน้ำ โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคราบน้ำมัน พบว่าขนไก่และขนเป็ดสามารถดูดซับคราบน้ำมันได้ดี แต่ขนเป็ดมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าขนไก่ จึงได้ใช้ขนไก่ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมาทำการดูดซับน้ำมัน โดยออกแบบรูปแบบการดูดซับน้ำมันจากแหล่งต่าง ๆ คือ ในแหล่งน้ำทิ้ง พบว่าการนำขนไก่ใส่ถังเรียงสลับชั้นโดยมีมุ้งลวดลดความแรงของกระแสน้ำไปรับน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำจะสามารถดูดซับน้ำมันได้ 97 เปอร์เซนต์ ในการศึกษาการซับน้ำมันในแหล่งน้ำที่มีคราบน้ำมันรั่วไหล ชุดดูดซับน้ำมันที่ดีสุดคือดูดซับน้ำมันที่มีขนไก่อยู่ในถุงผ้าโปร่งสามารถดูดซับน้ำมันได้ 89 เปอร์เซนต์ ส่วนชุดดูดคราบน้ำมันในคูระบายน้ำเสีย เช่น คูในโรงอาหาร ทำได้โดยการนำขนไก่ใส่ถุงผ้าโปร่ง 3 ถุง เว้นระยะของถุงให้ห่างกัน 15 เซนติเมตร สามารถซับน้ำมันได้ 73 เปอร์เซนต์ โดยมีมุ้งลวดดักเศษอาหารก่อนดูดซับคราบน้ำมัน