โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเพาะถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ตุลย์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์

  • ปัณณ์ธีร์ ภูวเศรษฐาวร

  • พลวัต ประเสริฐเมฆ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีรวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีรวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องเพาะถั่ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอก เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะถั่วงอกเครื่องที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมีลักษณะทึบแสงเพื่อให้ได้ถั่วงอกสีขาว การเพาะใช้แบบหนาแน่นเพื่อให้ได้ลำต้นตั้งตรง เครื่องเพาะถั่วงอกมีลักษณะคล้ายชิงช้าสวรรค์ประกอบด้วยรูปแบบกังหันมีก้าน 12 ก้าน มีตะกร้าถั่วเขียวที่แต่ละก้านมีสวิตช์ตั้งเวลาให้มอเตอร์กังหันทำงาน 3 ชั่วโมงต่อครั้งละ ครั้งละ 5 นาที เพื่อให้ตะกร้าถั่วเขียวลงมาจุ่มน้ำ มีหน้าตัดทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อกำลังเพื่อให้กังหันหมุน โดยมีตุ้มน้ำหนักถ่วงเพื่อให้ตะกร้าลงมาแช่ในน้ำ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพพบว่า เครื่องสามารถให้ผลผลิต 7-8 กิโลกรัม/ถั่วเขียว 1 กิโลกรัมภายใน 48 ชั่วโมง ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องเพาะถั่วงอกทุกชนิดที่มีในปัจจุบัน