โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกำจัดหนอนด้วยใบสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ เพชรพรม

  • ลัดดา เกตุรักษ์

  • วราพร ไทยพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หนอน การกำจัด

  • ใบสาบเสือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีนำสารจากธรรมชาติมากำจัดศัตรูพืชที่เป็นแมลง โดยทดลองใช้ใบสาบเสือ เนื่องจากใบสาบเสือเป็นใบพืชที่แมลงไม่กัดกินใบ ในการศึกษาพบว่าเมื่อนำใบสาบเสือแก่มาบดเป็นผงแล้วนำมาละลายกับน้ำร้อน ตั้งทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ในอัตราส่วนใบสาบเสือ 4 กรัม ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร ฉีดพ่น 5 วัน ต่อ 1 ครั้ง ก็สามารถกำจัดหนอนได้ 100 เปอร์เซนต์ กำจัดเพลี้ยไฟได้ 85 เปอร์เซนต์ และหมัด 42.5 เปอร์เซนต์ ใบสาบเสือมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอนภายใน 4 ชั่วโมง และสารละลายใบสาบเสือที่ใช้นี้ไม่มีผลต่อหนู ไก่ และปลา