โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษอัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย ใจกว้าง

  • ปฐมพงษ์ ศิลปี

  • เสรี แทนโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนละแมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์