โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษอัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประวัติ คงสุวรรณ

  • วิษณุกร เล็กลำพูน

  • อาทิตย์ เรืองธารา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนละแมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษอัด

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเอาเศษกระดาษที่ใช้แล้วมาทำกระดาษอัดเพื่อนำไปใช้ใหม่ โดยแบ่งการทดลองเป็น 5 ขั้นตอน ตอนที่ 1 การย่อยกระดาษ ตอนที่ 2 เป็นการทำพิมพ์ ตอนที่ 3 การกวนแป้งเปียก ตอนที่ 4 การทำโครงไม้ไผ่ ตอนที่ 5 เป็นการทำให้กระดาษอัดมีความแข็งแรง โดยทดลองใช้สารต่าง ๆ มาผสม ทำการทดลอง 9 การทดลองเพื่อหาคุณภาพของกระดาษ ผลปรากฏว่า การใช้กระดาษที่ย่อยแล้วผสมแป้งเปียกใส่น้ำยางพาราและปูนซีเมนต์ ใส่โครงไม้ไผ่ทำให้กระดาษมีความเหนียวไม่มีรอยแตก แห้งเร็ว แข็งแรงไม่โค้งงอ