โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องขยายเสียงเพื่อครู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดารัตน์ มานพ

  • พรชัย วราพันธุมาศ

  • อารีย์ ดำปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนละแมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันได้มีการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกขึ้นมามากมาย มีการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อกระจายเสียงให้ได้ยินกันชัดเจนและทั่วถึง แต่เครื่องขยายเสียงเหล่านั้นมักมีส่วนประกอบหลายส่วนและมีน้ำหนักมากทำให้ลำบากในการเคลื่อนย้ายและการติดตั้ง ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มจึงคิดประดิษฐ์เครื่องขยายเสียงขึ้นมาโดยมีวิธีการง่าย ๆ ดังนี้ ไมค์ ทำหน้าที่แปลงเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าสู่วงจรต่อไป ปรีไมค์ ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านเข้ามาให้สูงขึ้น เครื่องขยายเสียง ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าที่ผ่านจากวงจรปรีไมค์มาให้เกิดความดังมากขึ้นโดยสามารถปรับค่าความดังเสียงรวมทั้งเสียงทุ้มและเสียงแหลมได้ ลำโพง ทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับการขยายและปรับแต่งเสียงจากการผ่านเครื่องขยายเสียงให้ออกมาเป็นสัญญาณเสียง ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานนี้คือ 1. สะดวกในการนำไปใช้งาน 2. สามารถนำไปใช้ในการพูดที่มีกลุ่มคนไม่มากได้ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องขยายเสียง