โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะอาร์ทีเมีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ต้องตา สถาปนรัติ

  • นันทิดา วังกรานต์

  • อารมณ์ ศรีชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรา อุ่นวิจิตร

  • ทัศนีย์ เป๋าสมบัติ

  • ประมวล กอกุลชัง

  • เดือนเพ็ญ จันทร์ตรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • อาร์ทีเมีย การเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะอาร์ทีเมีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตกุ้งก้ามกราม โดยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะอาร์ทีเมียเกรด B ซึ่งเป็นอาหารของกุ้งให้เท่าหรือใกล้เคียงกับอาร์ทีเมียเกรด A โดยใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ฟอกไข่อาร์ทีเมียเกรด B ได้ผลการทดลองดังนี้ คือ อาร์ทีเมียเกรด B มีการฟักตัวได้ใกล้เคียงกับเกรด A วัดความหนาแน่นเกรด B ได้ 280/cm3 เกรด A วัดได้ 320/cm3 ส่วนการฟักตัวของไข่อาร์ทีเมียเกรด B ในน้ำเค็มที่มีความถ่วงจำเพาะต่าง ๆ กัน พบว่า น้ำเค็มที่มีความถ่วงจำเพาะ 0.016 มีความเหมาะสมในการฟักตัวของไข่อาร์ทีเมียได้ดีที่สุด และพบว่าน้ำเค็มผสมน้ำประปาเหมาะสมในการฟักไข่อาร์ทีเมียมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่าการฟักไข่อาร์ทีเมียในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่มีความเข้มข้น 1.8 mol/dm3 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง มีความเหมาะสมมากที่สุดในการนำไปเพาะฟัก