โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องคืนแร่ธาตุให้กับธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติกาญน์ กลิ่นหอม

  • ธนาภรณ์ บริสุทธิ์

  • สุวิมล ชวลิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองอาบ ธีรานนท์

  • หอมจันทร์ กลิ่มหอม

  • อารมณ์ จันทรอมรพร

  • ไพรัตน์ สุขเรือน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลเกียรติบัตร กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์