โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเห็ดเก่าในกล่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กองพล ยุทธนาวี

  • ขวัญชัย กุ่ยสาคร

  • รัชฎา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร งามยิ่งยวด

  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเกษตร

  • เชื้อเห็ด

  • เห็ดฟาง การเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้ก้อนเชื้อเห็ดเก่าในการเพาะเห็ดฟางในกล่อง 12 x 12 x 5 นิ้ว โดยนำก้อนเชื้อเก่าของเห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู และทั้งสามชนิดรวมกัน เป็นวัสดุเพาะเห็ดฟางผสมกับอาหารเสริมต่าง ๆ แทนฟาง ผลการทดลองพบว่า การเพาะเห็ดฟางด้วยก้อนเชื้อเก่าเห็ดนางรมให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 299 กรัมต่อกล่อง รองลงมาคือ ก้อนเชื้อเก่าเห็ดเป๋าฮื้อ ก้อนเชื้อเก่าเห็ด 3 ชนิดรวมกัน และก้อนเชื้อเก่าเห็ดหูหนู โดยก้อนเชื้อเก่าทุกชนิดสามารถเพาะแล้วให้ผลผลิตมากกว่าการเพาะด้วยฟางและเป็นการลดเนื้อที่ในการเพาะเห็ดฟางแบบเก่า รวมทั้งเป็นการนำเอาก้อนเชื้อเก่ามาทำให้เกิดประโยชน์ด้วย