โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำพลังลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีชา ชิมรส

  • วิทยา แว่นประโคน

  • อภิสิทธิ์ แดงสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

  • วิทยา จันทร์ดาเรือง

  • อภิรดี เมืองเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ำ

  • เครื่องสูบน้ำ ใช้พลังลม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำที่ทำงานโดยตัวเองได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้พลังงานลมผลักดันอุปกรณ์ให้ทำงาน สามารถสูบน้ำขึ้นสูงได้เป็น 42 เท่า ของรัศมีของเครื่องสูบน้ำพลังลม ปริมาณน้ำที่สูบได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของกระแสลมและความสูงของการยกน้ำ จากการศึกษาพบว่าเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องเป็นทรงกรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ความเร็วรอบการหมุน 60 รอบ/นาที ที่ระยะการจม R ยกน้ำได้สูงสุด 9 เมตร มีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเฉลี่ย 191.2 ลิตร/ชั่วโมง