โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของน้ำเหลือใช้จากครัวเรือนที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัลลิกา ศิริมหาวรรณ

  • วรารัตน์ สานนท์

  • ศรีวรรณ บุญประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชไมพร งามยิ่งยวด

  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(36) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นหอม การเจริญเติบโต

  • น้ำทิ้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของน้ำเหลือใช้จากครัวเรือน ได้แก่ น้ำซาวข้าว น้ำล้างปลา น้ำซักผ้า และน้ำมะพร้าว ที่มีต่อการเจริญเติบโตของต้นหอม ทำการทดลองโดยปลูกต้นหอมในถุงดำที่มีดินผสมแล้วรดด้วยน้ำเหลือใช้ชนิดต่างๆ ปริมาณ 250 ลูกบาศก์เซนติเมตรทุกวัน ผลการทดลองพบว่า น้ำล้างปลาและน้ำซาวข้าว ทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีที่สุด รองลงมาคือ น้ำซักผ้า น้ำธรรมดาและน้ำมะพร้าว ตามลำดับและพบว่าปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของน้ำซาวข้าว คือที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีที่สุด