โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารฟอกขาวจากขี้เถ้าชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ ภู่พิมาย

  • ราตรี แมนไธสง

  • โสภา อรุณใหม่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมายวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(26) p60

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขี้เถ้า

  • สารปฏิชีวนะ

  • สารฟอกขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฟอกขาวของน้ำขี้เถ้าจากพืชบางชนิด ได้แก่ งวงตาล ต้นขี้เหล็ก ผักขมหนาม กาบกล้วย ฟางข้าว แกลบ ผักตบชวา จอก และเปรียบเทียบผลการฟอกกับสารเคมีที่ใช้ในการฟอกขาวเส้นใยคือ ผงฟอกสีและด่างฟอกไหมขาว ซึ่งได้ทำการทดลองทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสมบัติบางประการของสารฟอกทั้งหมดพบว่า สารฟอกขาวทุกชนิดที่ได้ศึกษามีสารละลายเป็นเบสค่อนข้างสูงและอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน 2. ศึกษาผลการฟอกเส้นใยไหมโดยการต้มเส้นใยในสารละลายของสารฟอกขาวทุกชนิดพบว่า สารฟอกขาวจากขี้เถ้าพืชสามารถฟอกจางสีของเส้นใยได้ความขาวใกล้เคียงกับสารเคมีที่ใช้ฟอกและยังทำให้เส้นใยมีความมันแวววาว ลื่นนุ่ม เป็นลักษณะเส้นใยที่มีคุณภาพมากกว่าการใช้สารเคมีฟอก 3. ศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นและเวลาในการต้มฟอกต่อคุณภาพของเส้นใยที่ผ่านการฟอก พบว่า สารละลายขี้เถ้าจากงวงตาล ขี้เหล็ก ผักขมหนามมีประสิทธิภาพในการฟอกดีมากในช่วงปริมาณ 1-7 g/น้ำ 100 cm3 ใช้เวลาต้มฟอก ไม่ควรจะเกิน 60 นาที ขี้เถ้าจาก กาบกล้วย ฟาง แกลบใช้ได้ดีในช่วงปริมาณ 1-15 g/น้ำ 100 cm3 ใช้เวลาต้มฟอกนานกว่า ส่วนเถ้าจากผักตบชวา จอก ถ่านไม้ จะใช้ได้ดีในช่วงปริมาณ 3-5 g/น้ำ 100 cm3 ต้องใช้เวลาในการฟอกตั้งแต่ 45 นาทีขึ้นไป จึงจะได้ความขาวของเส้นใย 4. ศึกษาสมบัติของความเหนียวและการติดสีของเส้นใยพบว่าการฟอกด้วยสารละลายขี้เถ้าจะให้การติดสีที่ดีและมีความมันแวววาวดีกว่าการใช้สารเคมีฟอก 5. ได้ทดลองเปรียบเทียบความสามารถในการละลายแป้งและกาวของสารละลายขี้เถ้าแต่ละชนิดและสารเคมีที่ใช้ฟอกพบว่าในสารละลายของขี้เถ้าสามารถละลายได้ดีกว่าเล็กน้อย ดังนั้นผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้รวมทั้งเป็นแนวทางที่จะใช้ในอุตสาหกรรมได้ด้วย